ورود به صفحه اصلی دانشگاه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵  
   
  تعاريف
 

   پست سازماني:جايگاهي در تشكيلات تفصيلي مؤسسه است كه براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص(ثابت و موقت) براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود.

  طبقه بندي مشاغل: به گروه بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف و سطح مسئوليت ها و شرايط احراز شغل و نيز انتخاب عنوان مناسب براي آنها اطلاق مي شود.

  ارزشيابي مشاغل: به سنجش درجه اهميت و ارزش يك رشته شغلي در مقام مقايسه با رشته هاي شغلي ديگر به منظور تعيين موقعيت نسبي طبقات شغلي در طرح طبقه بندي مشاغل، با توجه به نوع و پيچيدگي وظايف و سطح مسئوليت ها، حساسيت شغل و شرايط محيط كار به منظور پرداخت حقوق مساوي در ازاي كار مساوي در شرايط مساوي اطلاق مي شود.

  طرح طبقه بندي مشاغل: به شرح رشته هاي شغلي، مقررات، آئين نامه و دستور العمل هاي اجرايي اطلاق مي شود.

  شرح رشته شغلي : عبارتست از فهرست جامع و بيان واقع از كيفيت وظايف و مسئوليت هاي يك يا چند سري شغل. در شرح رشته شغلي علاوه بر بيان وظايف و مسئوليت ها، مهارت لازم و ساير خصوصيات مربوط و نحوه اجراي آن نيز توصيف مي شود. به عبارت ديگر شرح رشته شغلي به ما مي گويد كه چه كاري را به چه نحو بايد انجام داد و هدف از انجام دادن آن وظايف چيست. در شرح رشته شغلي، عنوان، نمونه وظايف، پست ها، مسئوليت ها، نحوه ارتباط با مشاغل سطوح بالا و پائين، معلومات و مهارت هاي لازم در شرايط احراز گنجانده مي شود.

  شغل: مجموعه اي از وظايف و مسئوليت هاي مستمر و مرتبط كه بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل به اين عنوان شناخته شده باشد.

  رشته شغلي : عبارت از تعدادي شغل است كه از لحاظ نوع كار مشابه ولي از نظر اهميت و دشواري وظايف و مسئوليت ها داراي درجات مختلف مي باشند.

  رسته شغلي: عبارتست از مجموعه اي از رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار و مدرك تحصيلي و تجربي، شباهت هاي كلي و عمومي داشته باشند. ايجاد رسته هاي فرعي در ذيل هر رسته بر اساس نوع مشاغل امكان پذير است. رسته اي موجود عبارتند از:‌ آموزشي و فرهنگي، اداري و مالي، امور اجتماعي، خدمات، كشاورزي و محيط زيست، فني و مهندسي، فناوري اطلاعات، بهداشتي و درماني.

  رسته فرعي: در يك رسته، رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار و حرفه و شرايط احراز وابستگي بيشتري دارند در يك رسته فرعي قرار مي گيرند.

  شرايط احراز شغلي: عبارتست از حداقل خصوصيات و توانايي هاي لازم اعم از تحصيلات، مهارت ها، تجربه و دوره هاي آموزشي مورد نياز كه براي انجام وظايف و قبول مسئوليت هاي يك شغل لازم است.

  طبقه: طبقه نشانگر پائين ترين تا بالاترين سطوح شغل مي باشد كه بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، سطح تخصص و مهارتهاي موردنياز به يكي از طبقات شانزده گانه جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند.

  رتبه: هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها حداكثر در پنج رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.

  تجربه شغلي: آن بخش از خدمات دولتي يا غيردولتي مستخدم است كه سبب افزايش مهارت مستخدم مي گردد و در تعيين طبقه و رتبه شغلي وي به تناسب مي تواند مؤثر باشد.

  1- تجربه مربوط: عبارتست از آن قسمت ازخدمات مستخدم كه در رشته مربوط به شغل مورد تصدي او باشد.

  2- تجربه مشابه: عبارتست ازآن قسمت از خدمات مستخدم كه در زمينه شغل مورد تصدي اوباشد،مانند تجربه كمك بهياري براي بهيار و كارپردازي براي انبارداري).

  ضوابط احتساب تجربه: ضوابط محاسبه تجربه قابل قبول،جمع رديفهاي زير خواهدبود:

1- تمام خدمات انجام شده دررشته مربوط به شغل موردتصدي.

2-  تمام خدمات انجام شده دررشته هاي مشابه با شغل مورد تصدي.

3- ازبقيه خدمات معادل جمع رديفهاي يك ودو،مشروط براينكه ازيك سوم تجربه غيرمربوط كمتر نشود.

  نحوه احتساب تجربه درصورت اراِِئه مدرك تحصيلي بالاتر:

نحوه احتساب تجربه درارتقاء به طبقه 5 و بالاتر براي مستخدماني كه درطول خدمت درارتباط باشغل موردتصدي مدرك تحصيلي بالاتر ارائه كنند به شرح زير است:

1- كل سوابق تجربي مربوط ومشابه بامدارك تحصيلي ليسانس مربوط وبالاتر.

2- پس ازاخذ مدرك تحصيلي ليسانس مربوط،يك دوم سوابق مربوط ومشابه با مدرك تحصيلي فوق ديپلم قابل احتساب است.

3- پس ازاخذمدرك تحصيلي ليسانس مربوط،يك سوم سوابق مربوط ومشابه با مدرك تحصيلي ديپلم قابل احتساب است.

4- بقيه سوابق معادل خدمات بعداز اخذ مدرك ليسانس قابل احتساب خواهدبود.

5- پس ازاخذمدرك فوق ديپلم مربوط،تمام سوابق مربوط ومشابه با مدرك ديپلم قابل احتساب است.

  6- مستخدماني كه برحسب مدرك تحصيلي مربوط درطبقه شغلي تخصيص يافته اند، درصورت ارائه مدرك تحصيلي بالاتر درارتباط باشغل موردتصدي درهرحال تنزل طبقه نخواهند يافت.

  احتساب خدمت وظيفه به عنوان تجربه: مدت خدمت وظيفه عمومي مستخدمان با توجه به تعريفهاي كه دربندهاي قبل شد، متناسب باهريك ازضوابط احتساب تجربه قابل احتساب است.

  احتساب تجربه بخش غير دولتي: براي احتساب تجربه بخش غيردولتي ارايه مدرك زير الزامي است:

1-         گواهي سابقه كار با قيد تاريخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد تصدي.

2-         ارائه ليست ياسياهه ريز حقوقي سنوات مختلف معتبر وتائيد پرداخت كسورات بيمه.

3-         گواهي ثبت شركت يامؤسسه يا ارائه جواز تائيد ازمراجع.

  توضيح: دراحتساب تجربه بخش غيردولتي مستخدمان فقط آن قسمت ازتجربه مستخدم كه دررشته شغلي موردتصدي او باشد ملاك محاسبه خواهد بود.

-         براساس مفادماده14 آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل مدت زماني كه مستخدمان درحالات استخدامي زير مي باشند به عنوان تجربه درارتقاء طبقه شغلي آنان قابل محاسبه نمي باشد.

الف- آمادگي به خدمت

ب- ايام تعليق

ج- ايام بازنشستگي

د- ايام عدم اشتغال(نظير انفصال موقت،مرخصي بودن حقوق و.....)